درمان سرفه با انار پخته
اخبار

درمان سرفه با انار کبابی

برای درمان سرفه و سرماخوردگی انار پخته بخورید. این آنتی بیوتیک قوی هر نوع عفونت ناشی از سرماخوردگی مثل گلودرد، گوش درد، برونشیت مزمن و

مطالعه »